انگشتر نقره عقیق یمن و زمرد

7,850,000 تومان

عقیق به عنوان سنگی تثبیت کننده شناخته می شود. عقیق سنگی است که وظیفه اش حمایت و پشتیبانی است،

زمانی که شما شما نیاز به ثبات و پایداری در زندگیتان دارید.

انگشتر نقره عقیق یمن و زمرد
انگشتر نقره عقیق یمن و زمرد