انگشتر نقره عقیق سرخ یمنی

4,114,000 تومان

با مقایسه دیگر سنگ های قیمتی در معادن غنی ، خواص عقیق یک فرکانس پایین

و ملایم تری از خود انعکاس می دهد که باعث شده این سنگ یک تکه جواهر ایده آل

برای کسانی که می خواهند مرکزیت خود را بدست آورند به حساب آید.

انگشتر نقره عقیق یمنی
انگشتر نقره عقیق سرخ یمنی