سنگ های چاکرای اول

یکی از متداول ترین روش ها برای فعال کردن، تعادل و بهبود بخشیدن به پایه ای ترین مرکز انرژی در بدن استفاده از سنگ چاکرای اول است.

خواص و محصولات جاسپر
خواص و محصولات عقیق
خواص و محصولات مرجان
خواص و محصولات گارنت
خواص و محصولات یاقوت
خواص و محصولات سنگ خون
خواص و محصولات آبسیدین
خواص و محصولات لابرادوریت
خواص و محصولات حدید