مرداد

زبرجد

Peridot

الماس

Diamond

سنگ-چشم-ببر-tiger-eye

چشم ببر

Tiger Eye

عقیق

Agate

مالاکیت

Malachite

گارنت

Garnet

کهربا

Amber

سیترین

Citrine

کوارتز

Quartz

صدف

Shell

سان استون

Sunstone