فروردین

عقیق

Agate

آکوامارین

Aquamarine

سنگ خون

Bloodstone

کوارتز

Quartz

یاقوت سرخ

Ruby

یشم

Green Jade

آمتیست

Amethyst

حدید

Hematite

الماس

Diamond

سنگ-گارنت-garnet

گارنت

Garnet

سنگ-جاسپر-jasper

جاسپر

Jasper

توپاز

Topaz