شهریور

یاقوت کبود

Sapphire

عقیق

Agate

سیترین

Citrine

زبرجد

Peridot

یشم

Green Jade

زیرکن

Zircon

لاجورد

Lapis Lazuli

آونتورین

Aventurine

کوارتز

Quartz

آمتیست

Amethyst

سنگ-آمازونیت-amazonite

آمازونیت

Amazonite

ریولیت

Rhyolite