خرداد

مروارید

Pearls

الکساندریت

Alexandrite

سنگ-چشم-ببر-tiger-eye

چشم ببر

Tiger Eye

عقیق

Agate

کوارتز

Quartz

زمرد

Emerald

سیترین

Citrine

آکومارین 

Aquamarine

اوناکیت

Unakite

پیریت

Pyrite

لابرادوریت

Labradorite