تیر

یاقوت سرخ

Ruby

مروارید

Pearls

مون استون

Moonstone

کوارتز

Quartz

سیترین

Citrine

آمترین

Ametrine

زبرجد

Peridot

آونتورین

Aventurine