اسفند

آکوامارین

Aquamarine

آمتیست

Amethyst

چاروئیت

Charoite

سنگ خون 

bloodstone

یاقوت سرخ

Ruby

مرجان

Coral

سنگ-فلورین-Flourine

فلورین

Flourine

سنگ-فوسیل-آمونیت-Amoonite

فسیل آمونیت

Amoonite Fossil

آزوریت

Azurite

سان استون

Sunstone

مروارید

Pearls

روبی زوئیست

Ruby Zoisite