اردیبهشت

زمرد

Emerald

سنگ-فیروزه-Turquoise

فیروزه

Turquoise

یاقوت کبود

Sapphire

آونتورین

Aventurine

گارنت

Garnet

کهربا

Amber

مالاکیت

Malachite

کوارتز

Quartz

رودوکروزیت

Rhodochrosite

مرجان

Coral

عقیق

Agate