آذر

فیروزه

Turquoise

آمتیست

Amethyst

آکومارین 

Aquamarine

ابسیدین

Obsidian

کوارتز

Quartz

گارنت

Garnet

یاقوت سرخ

Ruby

روبی زوئیست

Ruby Zoisite

لاجورد

Lapis Lazuli

سودالیت

Sodalite