آبان

توپاز

Topaz

گارنت

Garnet

یاقوت سرخ

Ruby

لابرادوریت

Labradorite

مون استون

Moonstone

تانزانیت

Tanzanite

یشم

Green Jade

یاقوت کبود

Sapphire

ریولیت

Rhyolite